FR

NL

EN

REVATECH / Processen - methodes / Biologische behandelingen

CONCEPT

Sinds het begin van de jaren '80 exploiteert REVATECH een unit voor biologische behandeling aan de hand van actief slib via geforceerde beluchting (ondergedompelde verluchters + oppervlakteverluchters).

Nu, 20 jaar later, wordt een station geëxploiteerd met een toegestane capaciteit van 4 200 kg COD/dag en werkend met injectie van zuivere zuurstof. Dit station behandelt biologisch afbreekbaar water van allerlei herkomst, meestal met een hoge organische belasting (COD hoger dan 100.000 mg/l).

METHODE

Het te behandelen water ondergaat, alvorens het in de installatie mag komen, een test inzake de biologische afbreekbaarheid (opvolging van de evolutie van de COD, met zuurstof en biomassa van het geëxploiteerde zuiveringsstation). Alleen water met een biologische afbreekbaarheid van minstens 75% komt in aanmerking voor deze behandeling.

Beantwoordt het water aan de normen, dan wordt het opgeslagen. De COD wordt dan teruggebracht tot minder dan 100.000 mg/l, om te vermijden dat er zich gifstoffen ontwikkelen voor de bacteriën van het station. Dit water gaat dan door verschillende beluchte bekkens waar strenge controles van de biomassa en van het zuurstofgehalte een must zijn. Terwijl de overtollige biomassa wordt gepurgeerd, gefilterd en gesolidificeerd, wordt het gezuiverde water, na klaring, in het oppervlaktewater geloosd, met strikte naleving van de normen dienaangaande.

BELANGRIJKSTE BEHANDELDE AFVALSTOFFEN

• proceswater, voornamelijk uit de chemische nijverheid (moederloog…) en de farmaceutica;

• restwater uit de voedermiddelensector;

• effluenten van gecontroleerde stortplaatsen;

• dranken, waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is, die gedeklasseerd of in beslag genomen werden.