FR

NL

EN

WOS / Processen - methodes / Olieslib

UNIT VOOR DE BEHANDELING VAN OLIESLIB EN DIVERSE VETTEN

BEHANDELINGSTECHNIEKEN

Zware koolwaterstofhoudende afvalstoffen (bitumen, extra-zware stookolie) en vaste minerale vetten:

De behandeling is gestoeld op de gecontroleerde chemische reactie tussen de ongebluste kalk en de te behandelen afvalstof. Een exothermische reactie verhoogt de temperatuur van de massa enkele uren lang, waardoor de koolwaterstoffen in de kalk worden geabsorbeerd en geadsorbeerd. Het product wordt dan poedervormig, met een geringe granulometerie en watervrij. Het kan nuttig toegepast worden als brandstof (koolwaterstoffen) en als grondstof (kalk).

Andere koolwaterstofhoudende afvalstoffen (vetten, verf, allerlei
slib, enz.):

De behandeling is gebaseerd op een mengeling van absorbentia zoals bv. houtzaagsel en de afvalstoffen om een poedervormig product met een hoge verbrandingswaarde te produceren.
Het wordt hoofdzakelijk gevaloriseerd in cementbedrijven als vervangende energiebron.
Een verbrijzelingsinstallatie voor het volledig verbrijzelen van vaten, paletten, cubicontainers met slib van koolwaterstoffen en vetten, voor een vlotte mengeling met de absorbentia.

Een unit voor de nabehandeling via zeving om de gewenste granulometrie te bekomen en aldus de eindvalorisatie te vergemakkelijken.

VOORBEREIDING VAN VASTE VERVANGINGSBRANDSTOFFEN

WOS produceert een secundaire grondstof die als vervangingsbrandstof dient in installaties die vaste brandstoffen verbruiken, op basis van:

• olieslib

• minerale vetten

• bitumen, asfalt, pitch

• gestolde extra-zware stookolie

• tankbodemslib van raffinaderijen

• tankbodemslib van schepen

• centrifuge- en filterslib

• verf, verfslib, slib van solventen

• door koolwaterstof verontreinigde aarde

1. Producenten van koolwaterstofhoudend afval

2. Levering in vaten, vacuümvrachtwagens of containervrachtwagens

3. Wegen

4. Laboratorium

5. Vermorting-shredder

6. Voorbehandeling F1-F2-F3-F4 verzamelputten voor het te verwerken afval T1-T2 verwerkingsputten

6A. Opzuigen en behandelen van de stofdeeltjes

6R. Opslag van de reagentia (kalkgranulaat)

7. Rijpingsbekkens

8. Zeving

9a. Eindproduct: vaste vervangingsbrandstof (gezeefd, gestabiliseerd en hydrofoob)

9b. Restmaterialen (allerlei afval, stenen, blokken)

9c. Elektromagneet – metaal voor de staalnijverheid

10. Eindkwaliteitscontrole