FR

NL

EN

WOS / Processen - methodes / Vervuild water

BEHANDELDE VERVUILDE WATERS

• olieachtige emulsies

• bitumenhoudende emulsies

• het water van de reiniging van opslagtanks van petroleumproducten

• water van industriële processen

• reinigingswater van de scheepsruimen

• water afkomstig van olie- en slibafscheiders

• door allerlei types koolwaterstoffen vervuild water

BEHANDELING VAN DOOR
KOOL-WATERSTOFFEN VERVUILD WATER

• door allerlei types koolwaterstoffen vervuild water (stookolie, oliën, gasolie, benzine, solventen,…)

• van allerlei oorsprong (industrie, petroleumsector, garages, luchtvaart, havenactiviteiten,…)

De gerecupereerde koolwaterstoffen en het geproduceerd slib gaan naar de andere behandelingsunits van WOS.

EEN PROFESSIONELE BEHANDELING

Fysische chemie uit een hele reeks complexe fysische en chemische processen (absorptie – stolling – uitvlokking – oxydatie of reductie – precipitatie…).

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BEHANDELING

Daarnaast vergt deze techniek slechts een minimaal verbruik van reagentia en bevordert de toepassing van het “waste to waste” principe (de behandeling van een afvalstof door een andere afvalstof).
Dergelijke behandeling die uitmondt in de productie van een geringere hoeveelheid reststoffen, draagt bij tot de instandhouding van de duurzame goederen.
De na deze behandeling gerecupereerde vloeibare koolwaterstoffen worden weer ingevoegd in de unit voor de regeneratie van afvalolie.
Het gevormd slib wordt dan opgenomen in de unit voor de behandeling van het koolwaterstofhoudend slib, met het oog op de voorbereiding van vaste vervangings-brandstoffen.